Data không phải đặc quyền của các công ty công nghệ

Chuyển đổi số, data-driven là những thuật ngữ hấp dẫn trong thời gian gần đây. Mặc dù doanh nghiệp đều hiểu việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu...

TL;DR